Poziv na dostavu ponuda - Usluge savjetovanja djelatnicima vezanim za nova tržišta i tehnološke trendove u području izrade polimernih zaštitnih kaciga i opreme za vatrogastvo i civilnu zaštitu

19.09.2019

Predmet nabave: Usluge savjetovanja djelatnicima ŠESTAN-BUSCH vezanim za nova tržišta i tehnološke trendove u području izrade polimernih zaštitnih kaciga i opreme za vatrogastvo i civilnu zaštitu

Evidencijski broj nabave: 003-105-2019/09

Naziv projekta: Multifunkcionalna zaštitna kaciga

Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.01.0105

Predmet nabave: su usluge savjetovanja djelatnicima ŠESTAN-BUSCH vezanim za nova tržišta i tehnološke trendove u području izrade polimernih zaštitnih kaciga i opreme za vatrogastvo i civilnu zaštitu, sukladno Pravilima za Neobveznike Javne nabave (Model Nabave: Otvoreni postupak s objavljivanjem Poziva na dostavu Ponuda)

Količina predmeta nabave: 1 Ugovor o savjetodavnim uslugama (sukladno opisu usluga opisanom u točki 2.1. Poziva na dostavu Ponuda)

Tehničke specifikacije: Detaljna specifikacija predmeta nabave sadržana je u Pozivu na dostavu Ponuda s pripadajućim prilogom.

Postupak Nabave: Otvoreni postupak s objavom Poziva na dostavu Ponuda.

Krajnji rok za primitak ponude na adresi naručitelja iz točke 1.1. je 27.09.2019. godine do 23:59 sati (po lokalnom vremenu).

Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku ili ovjerenoj preslici koji sadrži dokumentaciju uvezanu, složenu, potpisanu i ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju on opunomoći, uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć. Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Šestan-Busch d.o.o., Industrijska zona 3, 40323 Prelog, a sukladno uputama iz dokumentacije za nadmetanje.Ponuda mora obavezno sadržavati; 

 

1. Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Ponudbeni list (Prilog I Poziva na dostavu ponuda),

2. Popunjenu, potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1 (Prilog II Poziva na dostavu ponuda),

3. Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Troškovnik (Prilog III Poziva na dostavu ponuda),

4. Dokazi o sposobnosti iz točke 4.1. koji se odnose na pravnu i poslovnu sposobnost Ponuditelja,

5. Dokazi o sposobnosti iz točke 4.2. koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost Ponuditelja,

6. Opis/metodologija isporuke usluge (do 2. stranice teksta.)

 

Link Poziva na web stranici Strukturni fondovi; 

 

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/multifunkcionalna-za-titna-kaciga-4/  

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr 

http://europski-fondovi.eu/natjecaji

Datoteke uz članak
04_Prilozi_Poziva_na_dostavu_ponuda_Savjetodavne_usluge_ŠB_09_2019 207.10 kB
04_Poziv_na_dostavu_Ponuda_09_2019 474.95 kB

Kontakt

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3
40323 PRELOG
OIB: 03410818430
Tel: +385 (0)40 646 330
Fax: +385 (0)40 646 300
E-mail: sestan-busch@ck.t-com.hr