Natječaj stroj za rezanje

24.09.2018

Predmet nabave je stroj za rezanje sukladno Pravilima za Neobveznike Javne nabave (Model Nabave: Ekonomski najpovoljnija ponuda) što uključuje isporuku, održavanje stroja u jamstvenim rokovima i trening osoblja našeg društva za rad na stroju.

Količina predmeta nabave: 1 stroj za rezanje s potrebnom instalacijskom i drugom opremom.

Tehničke specifikacije: Detaljna specifikacija predmeta nabave sadržana je u Dokumentaciji za nadmetanje s pripadajućim prilozima.

Postupak Nabave: obavijest o nabavi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe.

  • Rok za dostavu ponuda

Krajnji rok za primitak ponude na adresi naručitelja iz točke 1.1. je 05.10.2018. godine do 12:00 sati.

Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom ili elektronskom obliku. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku ili ovjerenoj preslici koji sadrži dokumentaciju uvezanu, složenu, potpisanu i ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju on opunomoći, uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć. Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Šestan-Busch d.o.o., Industrijska zona 3, 40323 Prelog, a sukladno uputama iz dokumentacije za nadmetanje.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

  1. Popunjeni ponudbeni list (Prilog 1 Dokumentacije za nadmetanje),
  2. Izjavu o nepostojanju razloga isključenja (Prilog 2 Dokumentacije za nadmetanje),
  3. Izvadak iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg, jednakovrijednog registra ( u izvorniku ili preslici ne starijoj od 3 mjeseca),
  4. Potvrdu Porezne Uprave o nepostojanju dugovanja ili Izjava o ispunjenju uvjeta sposobnosti (Prilog 3 Dokumentacije za nadmetanje) – radi dokazivanja pravne, poslovne i financijske sposobnosti, tražene u točki 4. Dokumentacije za nadmetanje, u izvorniku,
  5. Dokaz solventnosti ponuditelja ili Izjava o ispunjenju uvjeta sposobnosti (Prilog 3 Dokumentacije za nadmetanje) – radi dokazivanja pravne, poslovne i financijske sposobnosti, tražene u točki 4. Dokumentacije za nadmetanje, u izvorniku,
  6. Popunjeni troškovnik (Prilog 4 Dokumentacije za nadmetanje), u izvorniku.
  7. Popunjene Tehničke specifikacije (Prilog 5 Dokumentacije za nadmetanje), u izvorniku,
  8. Jamstvo proizvođača za ispravnost ponuđene robe.

Dokumenti za nadmetanje su u nastavku: 

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/multifunkcionalna-za-titna-kaciga/


www.strukturnifondovi.hr 

http://europski-fondovi.eu/natjecaji


Kontakt

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3
40323 PRELOG
OIB: 03410818430
Tel: +385 (0)40 646 330
Fax: +385 (0)40 646 300
E-mail: sestan-busch@ck.t-com.hr